Súhlas so spracovaním osobných údajov

Náš tím sa skladá z obyčajných ľudí, ktorí bežne nakupujú na eshopoch. Keď pri nákupe zadáme svoje osobné údaje, počítame s tým, že budú použité pre realizáciu objednávky, a nie pre nejaké nekalé účely. Ako chceme, aby sa pristupovalo k našim údajom, tak pristupujeme aj my k tým vašim.

Údaje, ktoré nám zverujete, teda využívame za účelom spracovania objednávok a ukladáme ich pre prípad reklamácií a zjednodušenie budúcich objednávok. Naša databáza je zabezpečená a heslá sú v nej šifrovaná. Údaje budeme mať uložené po dobu troch rokov, potom vás požiadame o ďalšie súhlas na nasledujúce obdobie. Kedykoľvek nás môžete požiadať o výpis osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Zažiadať môžete aj o odstránenie vašich údajov z našej databázy, a to na emailu info@technimax.sk či na infolinke 00421 901 77 72 77.

A teraz oficiálne so všetkým všade:

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Technimax s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Technimax s.r.o., so sídlom U Splavu 642, 78813 Rapotín, identifikačné číslo: 26816903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 26636 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie U Splavu 642, 78813 Rapotín, adresa elektronickej pošty info@technimax.sk, telefón 00421 901 77 72 77.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);
2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát.
5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.